นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืนเป็นองค์กรแห่งการจัดการเรียนรู้ มุ่งสู่โรงเรียนดีใกล้บ้าน ประสานชุมชนร่วมพัฒนา ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

Comments