ประวัติโรงเรียน

               โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน ตั้งอยู่บ้านห้วยบ่อซืน หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยบ่อซืน  อำเภอปากชม จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42150 โดยได้ทำการตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 10 เมษายน 2510 จากการนำของ พ.ต.ชาญ  กิตติกุล หัวหน้าหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ กรป.กลาง  จังหวัดเลย ซึ่งได้จัดสรรงบประมาณเป็นเงิน  3,600  บาท เป็นค่าสังกะสี ตะปู ส่วนค่าวัสดุแรงงานได้จากชาวบ้าน สร้างอาคารเรียนชั่วคราวขนาดชั้นเดียว พื้นติดดิน  จำนวน2 ห้องเรียน โดยมีนายสรวง  ไชยเดช เป็นครูใหญ่ มีนักเรียนทั้งสิ้น  56  คน จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นปีที่ 1-4 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย เมื่อปี พ.ศ. 2512 โรงเรียนได้โอนมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ และเมื่อปี พ.ศ. 2546 ได้โอนมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปัจจุบัน โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีนายเกี่ยน  สุวรรณเกษี เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน อันดับ คศ.3
Comments