กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายชื่อกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


1.  นายดุสิต                 เจนวิถี                 ผู้ทรงคุณวุฒิ                       ประธานกรรมการ

2.  นายประกอบ            กุมภาพงษ์            ผู้แทนผู้ปกครอง                          กรรมการ

3.  นายอนุศาสน์            ป้องศิริ                ผู้แทนครู                                   กรรมการ

4.  นายสมบัติ                ผ่านวงศ์              ผู้แทนองค์กรชุมชน                       กรรมการ

5.  นายกอน                  สุวรรณชาติ          ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      กรรมการ

6.  นายสาคร                 จีนแก้ว               ผู้แทนศิษย์เก่า                             กรรมการ

7.  นายจำรัส                  กงวงศ์              ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์/องค์กรศาสนา     กรรมการ

8.  นายไพฑูรย์                แสงทอง            ผู้ทรงคุณวุฒิ                               กรรมการ

9.   นายเกี่ยน                 สุวรรณเกษี        ผู้อำนวยการสถานศึกษา                 กรรมการและเลขานุการ                                        

ą
002.jpg
(1010k)
โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน อำเภอปากชม,
12 ส.ค. 2562 23:32
Comments