วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์  :  โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืนเป็นองค์กรแห่งการจัดการเรียนรู้ มุ่งสู่โรงเรียนดีใกล้บ้าน ประสานชุมชนร่วมพัฒนา สร้างคุณค่าแห่งความเป็นไทย ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
    พันธกิจ  
            1. พัฒนาส่งเสริมการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนการสอนของครูให้มีประสิทธิภาพ
                ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
            2. พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม และความรู้ มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์
            3. ประสานชุมชนและองค์กรทุกภาคส่วน ในการจัดการศึกษา
            4. จัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกให้เอื้อต่อการเรียนรู้
                ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
            5. จัดให้มีและใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลายในจัดการเรียนการสอน
            6. จัดระบบบริหารการศึกษาอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

Comments